ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมการใช้งานระบบ ARU Digital Workflow ให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบ ARU Digital Workflow ให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยากรจากบริษัท จีที เทคโนโลยี จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบ ARU Digital Workflow โดยเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31104 และ 31109 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม