ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชาคมและสำรวจข้อมูลความต้องการและศักยภาพการพัฒนาเพื่อส่งเสริม และยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดแบบครบวงจรบ

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชาคมและสำรวจข้อมูลความต้องการและศักยภาพการพัฒนาเพื่อส่งเสริม และยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดแบบครบวงจรบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเพื่อสำรวจข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมทั้งข้อมูลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน การพัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ โดยมี นายสมศักดิ์ งามสมสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหีบ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวารายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อรับฟังข้อมูลเชิงพื้นที่ ศักยภาพและต้นทุนทางสังคม ทรัพยากรต้นทุนที่มีอยู่ในพื้นที่ ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 2.เพื่อรับฟังประเด็น ปัญหาในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นและในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ตน เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาเชิงพื้นที่ มาต่อยอดในการวิจัยและบริการวิชาการของอาจารย์ ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นพื้นที่ชุมชน 3.เพื่อประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารการศึกษา ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ เพื่อการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชนโดยมีวิทยากรกลุ่มดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตพนาวงศ์ อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย อาจารย์ ดร.พิชิต โชดก อาจารย์ ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ อาจารย์ชนาธิป พรหมเพศ จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหีบ ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม