ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้”

ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์พร้อมคณาจารย์ ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้” โดยจัดกิจกรรม “การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้โดยการทำขนมไทยโบราณ”ตามเอกลักษณ์ของชุมชน ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย ขนมฝอยทอง ขนมเม็ดขนุน และขนมหันแก รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าของขนมไทย โดยใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเป็นตัวอย่างไว้ให้กับชุมชน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณลัดดา ส่องสว่าง และ คุณพรเพ็ญ ดำสนิท เป็นวิทยากรชุนชนในฐานะปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำชุมชน หรือหัวหน้ากลุ่มทำขนมไทยของชุมชน และขอกราบขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม