ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

รอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษา ศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษา ศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สวิตา อยู่สุขขี อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม