ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

บรรยายพิเศษรายวิชากฎหมายและการบริหารงานภาครัฐ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษรายวิชากฎหมายและการบริหารงานภาครัฐ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยเอก ดร.ทวีพงษ์ รินนาศักดิ์ เป็นวิทยากร เพื่อให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ภายใต้หลักกฎหมาย และมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่หลากหลาย จัดขึ้น ณ ห้อง 3013 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม