ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลแบบวัด OIT ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก (อาคาร 317) ชั้น 2 มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการ ITA จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลแบบวัด OIT ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ โดยมี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผอ.สำนัก/สถาบัน พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานคณะ สำนัก/สถาบัน โดยกิจกรรมในวันนี้มีการทดสอบลิงก์ URL ข้อมูล OIT และพิจารณาหลักฐานประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม