ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับ นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สานสัมพันธ์น้องพี่ประวัติศาสตร์ ราชภัฏอยุธยา – ราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 6” โดยในช่วงเช้า เวลา 9.00 น. จัดกิจกรรมอบรม เชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา” วิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์อุมา ธัญธนกุล,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลุบล กองกลิ่น และอาจารย์วิราวรรณ สมพงษ์เจริญ เรียนรู้ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ต่อมาในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน ระหว่างสาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยายาลัยราชภัฏนครสวรรค์และสาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพรนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมกันในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมในการดำเนินงานด้านวิชาการและการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองสถาบัน ภายหลังพิธีลงนาม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นลุ่มน้ำเจ้าพระยา” วิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์อุมา ธัญธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลุบล กองกลิ่น โดยมีนักศึกษา และคณาจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จาก 2 สถาบันเข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม