ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่างสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันนี้ที่ 3 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่างสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี คุณชาติชาย แสงทับทิม ประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณชาญณรงค์ อริยพฤกษ์ ประธานที่ปรึกษาชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ คุณนิพนธ์ โพธิ์แพงพุ่ม ที่ปรึกษาชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ลงนามในบัณทึกข้อตกลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในทางวิชาการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่าง การเรียนรู้ในสถานศึกษากับงานชมรม เพื่อเติมเต็มความรู้ที่ได้รับนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพและทักษะทางวิชาแก่นักศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัย ชมรม องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม