ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชมพูนุช สุขหวาน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นประธานการประชุม เพื่อการพิจารณาร่างประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา : จิตวิญญาณความเป็นครู และเตรียมความพร้อมการทดสอบภาษาอังกฤษนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ณ ห้องประชุม 30214 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม