ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และเครื่องมืออำนวยความสะดวก ในการวิพากษ์ผลงาน นาฏศิลป์สร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์ ชุด “ฉุยฉายนางมณโฑ”

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการวิพากษ์ผลงาน นาฏศิลป์สร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์ ชุด “ฉุยฉายนางมณโฑ” โดยมี อาจารย์สุนิศา โพธิแสนสุข อาจารย์ประจำหลักสูตรนาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมกันนี้ ได้มอบของที่ระลึกให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รองศาสตราจารย์อมรา กล่ำเจริญ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์และการละคร, อาจารย์ ดร.(กิตติมศักดิ์) นพรัตน์ ศุภการ หวังในธรรม ศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รองศาสตราจารย์วรินทร์พร ทับเกตุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ แวงวรรณ บุคลากรภาควิชานาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์โขน วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง, นายเศรษฐาศุภวรรณ ณรณเรศสุนทร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประพันธ์บทร้องและทำนองเพลงและอาจารย์ ดร.ฤตพชรพร ทองถนอม อาจารย์หลักสูตรศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อแสดงความขอบคุณ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช (ห้อง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม