ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2564 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 2 ท่าน ได้แก่ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย และ คุณเรืองชัย ลิ้มบูรณะพันธ์ โดยมีวาระรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และพิจารณาแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาปฏิทินการปฏิบัติงาน และแผนการบ่มเพาะผู้ประกอบการตาม TOR 2564-2565 ในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม