ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมต้นโมก สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (จปอ.) จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พชฏ นรสิงห์ ผู้ช่วยคณบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม วิทยากรโดย พว.พนมกร แสงอรุณ พยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจากภาคอุตสาหกรรมและนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 180 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติด้านการปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพ ด้วยเครื่อง AED และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ให้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจากภาคอุตสาหกรรมและนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานประชาสัมพันธ์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้เป็นที่รู้จักในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม