ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 2/2564ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระพิจารณาดังนี้ ขอความเห็นชอบ การนำเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 21 ราย (ครั้งที่ 1) ขอความเห็นชอบการเทียบโอนหน่วยกิต หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ขอความเห็นชอบการการเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2563) (สมอ.08) จัดขึ้น ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม