ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การแข่งขันกีฬาฮาเฮเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 งานสื่อสารองค์กร ร่วมกับนักศึกษาทุน รุ่นที่ 1-3 และนักศึกษาแอมบาสเดอร์ จัดการแข่งขันกีฬาฮาเฮเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และในช่วงเย็นได้จัดให้มีพิธีรดนำขอพรผู้บริหาร ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดี อาจารย์นริทร์ อุ่นแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี และรศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีการแสดงต่างๆ จากนักศึกษาทุนและนักศึกษาแอมบาสเดอร์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และช่วยส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างพี่สู่น้อง

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม