ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ "สื่อระบบออนไลน์ ดนตรี และนาฏศิลป์"

เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ "สื่อระบบออนไลน์ ดนตรี และนาฏศิลป์" ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม วิทยากรโดย ผศ.ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทรบรรยาย เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน "เสียง" เพื่อใช้ประกอบการแสดง, อาจารย์ ดร.วิชชุลดา ตันประเสริฐ การสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน "นาฏศิลป์" และความสัมพันธ์ของการสร้างสรรค์ผลงาน "ดนตรีกับนาฏศิลป์" และอาจารย์ปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์ การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเทคนิคการสร้างสื่อออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อพัฒนาเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการด้านดนตรี และนาฏศิลป์ โดยบูรณาการสื่อการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีอาจารย์ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม