ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร หวังมหาพร รองผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานวิพากษ์หลักสูตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานุภาพ รักษ์สุวรรณ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ คุณประวิทย์ ษรสา นักวิชาการพัฒนาพัฒนาชุมชนชำนาญการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม