ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ทำความเข้าใจบริบทของการบริหารจัดการเมืองมรดกโลก กรณีศึกษา นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปสู่การต่อยอดในการวิเคราะห์กรณีศึกษาการบริหารจัดการเมืองมรดกโลก ในรายวิชาสหวิทยาการรัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารจัดการ เมืองมรดกโลก วิชาเฉพาะด้านอัตลักษณ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม