ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการอบรมพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านการวิจัยของบุคลากร สายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนและแนวทางการจัดทำเอกสารผลงานวิชาการ”

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านการวิจัยของบุคลากร สายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนและแนวทางการจัดทำเอกสารผลงานวิชาการ” วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (317) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม