ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมความรู้ วิธีการปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมความรู้ วิธีการปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)” พื้นที่ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยากรโดย อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ และคุณอุไร พลรักษ์ โดยมี อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม