ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม กำหนดแนวทางกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งเปิดให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และประธานกลุ่มวิชาเข้าร่วมการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม