ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พัฒนาความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ตามกรอบแนวคิด Stem Education

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนาความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ตามกรอบแนวคิด Stem Education ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรูปแบบ Stem ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรโดย ดร.ศศิธร เขียวกอ ณ ห้องประชุม 204 อาคารปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม