ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมหารือระหว่างคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย และคณบดีคณะภาษาและศิลปะ มหาวิทยาลัยเมดัล เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมหารือระหว่างคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย และคณบดีคณะภาษาและศิลปะ มหาวิทยาลัยเมดัล เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Zoom ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเมดัล ประเทศอินโดนีเซียและมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย โดยจัดกิจกรรมการจัดเวทีแสดงร่วมกันเสมือนจริง, การจัดงานสัมนาร่วมกัน 3 ประเทศ (ระดับนานาชาติ) ได้แก่ UNIMED (INDONESIA), ARU (THAILAND) และ UUM (MALAYSIA), การแลกเปลี่ยนอาจารย์ด้านการสอน (ดนตรีและนาฏศิลป์), การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ปีการศึกษา 2564/2565 และการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการฝึกอบรม (Training) ปีการศึกษา 2564/2565 โดยมีผู้บริหาร พร้อมทั้งคณาจารย์สาขาวิชาศิลปะการแสดง และสาขาวิชาดนตรีศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม