ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านทางออนไลน์ Google Meet โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีกำหนดจัด 3 ครั้ง คือ วันที่ 28 เมษายน 2564 กิจกรรมแนะนำตัว วันที่ 24 -25 พฤษภาคม 2564 กิจกรรมนำเสนอเกี่ยวกับสังคมประเพณีไทยและญี่ปุ่น โดยมีนักศึกษาจากสาขาภาษาญี่ปุ่นเข้าร่วม จำนวน 15 คน นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 10 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บวรศรี มณีพงษ์ และ อาจารย์ Yuka Sasamoto ดูแลและประสานงาน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม