ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2564 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม โดยมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี เรื่องต่างๆ และมีการเสนอ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) โดยประชุมแบบ ZOOM และประชุมในห้องโดยเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมี ผศ.จินดา นัยผ่องศรี นายธนา คล่องณรงค์ อาจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม