ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2564 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการพัฒนาครูในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมสู่การเป็นครูยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ ฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการการคำนวณ และการเรียนรู้ดิจิทัล และมีการติดตามประเมินผลด้วยการสังเกตการณ์สอน และ PLC ให้กับครูที่ผ่านการอบรม ครบตามหลักสูตรที่กำหนด จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1, ห้องประชุม ศว.108, อาคารท้องฟ้าจำลอง, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ห้องประชุม ครม. ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม