ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ เพื่อเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และจัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการคัดเลือกสภาคณาจารย์ ในการประชุมครั้งนี้เปิดให้คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม