ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พัฒนาผู้นำนักศึกษาและการทำงานเป็นทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำนักศึกษาและการทำงานเป็นทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีชพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้กลุ่มผู้นำนักศึกษาและทีมคณาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดทำแผนกิจกรรม และเสริมสร้างการเป็นผู้นำนักศึกษา วิทยากรโดย ดร.สาธร ใจตรง และ รศ.ดร. สกล วรเจริญศรี จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม