ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สนทนากลุ่ม เรื่อง “บทบาทและภารกิจของกองทัพไทย”

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สถาบันพระปกเกล้า ในความร่วมมือของ คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา และศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดการสนทนากลุ่ม เรื่อง “บทบาทและภารกิจของกองทัพไทย” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม โดยมี อาจารย์ ดร.อัครวินท์ ศาสพิทักษ์ อาจารย์สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการจัดการสนทนากลุ่ม ณ ที่ตั้ง (on site) ในห้องประชุมฯ ร่วมกับ การออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม google meeting มีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจำนวน 20 คน ประกอบด้วย เยาวชน, ข้าราชการ, นักวิชาการ, สื่อมวลชน, ประชาสังคม, ผู้สูงอายุ, ผู้นำชุมชน, ผู้นำท้องที่, ผู้บริหารท้องถิ่น, นักธุรกิจเอกชน ผู้นำศาสนา เกษตรกร และแม่บ้าน เข้าร่วมประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม