ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม