ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมการพัฒนา Creative Thinking Business Canvas

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนา Creative Thinking Business Canvas ผ่านโปรแกรม ZOOM และ Google Meet เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ ให้กับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ วิทยากรโดย อาจารย์สมเกียรติ แดงเจริญ และ อาจารย์กำธร แจ่มจำรัส

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม