ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หามนตรี หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกรรมการ,รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล อดีตคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ ปลัดอาวุโส อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายวรากร มณฑาทิพย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับอาจารย์ในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อจัดการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม