ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว”

เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความรู้ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายพีระยานุเคราะห์ฯ 1 และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐ 1 ซึ่งมีเนื้อหาสาระสำคัญของการอบรม ประกอบด้วย รูปแบบการจัดการสอนและเทคนิคการใช้โปรแกรมจัดการห้องเรียนออนไลน์ การใช้แอปพลิเคชันที่สนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์บทเครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน/แท็บเล็ต เทคนิคการสร้างเอกสารและสื่อกราฟิกประกอบการสอน และเทคนิคการสร้างสื่อเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และนำไปใช้ในการเรียนรู้แบบออนไลน์ เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณครูใหญ่ พ.ต.ท.สุนทร ตั้งใจ พ.ต.ต.สมภพ จิตเทวินลิขิต และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม