ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

บรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคและวิธีการพัฒนาตนเองเพื่อการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านศิลปะการแสดง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคและวิธีการพัฒนาตนเองเพื่อการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านศิลปะการแสดง ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ แวงวรรณ ผู้เชี่ยวชาญการสอนทักษะนาฏศิลป์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านศิลปะการแสดง โดยมีนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการแสดงเข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้อง 43011 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม