ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสตรี โคมะซะวะ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 18 และ 25 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสตรี โคมะซะวะ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านทางออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมครั้งนี้ดำเนินการต่อเนื่องจากกิจกรรมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 มีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมจำนวน 45 คนโดยนำเสนอเกี่ยวกับสังคม ประเพณี วัฒนธรรมไทย และพูดคุยตอบข้อซักถาม นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บวรศรี มณีพงษ์ และ อาจารย์ Yuka Sasamoto อาจารย์สุพรชัย ปิยรัตน์วนกุล และ อาจารย์กิตติพ วีรอนันตมิตร จากสาขาภาษาญี่ปุ่นเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม