ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 งานประกันคุณภาพ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Google Meet โดยคณะกรรมการได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และร่วมกันพิจารณารายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ระดับหลักสูตร และรายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม