ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเสริมทักษะ การพัฒนาตลาดออนไลน์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีที่ 3

ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะ การพัฒนาตลาดออนไลน์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีที่ 3 จำนวน 20 คน วิทยากรโดย นายทรงพล ชมสกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยอบรมโปรแกรม Visual Basic 2010 สำหรับการสร้างโปรแกรมแบบ Standalone อบรมโปรแกรม Appserv หรือ Xampp สำหรับเก็บข้อมูลฐานข้อมูลประเภท MySQL อบรมโปรแกรม MySQL Connector สำหรับโปรแกรม Visual Basic ให้สามารถเชื่อมต่อ ฐานข้อมูล MySQL อบรมโปรแกรม Navicat สำหรับจัดการฐานข้อมูลและทดสอบ Code MySQL และอบรมโปรแกรม Crystal Report For Visual Basic 2010 สำหรับออกแบบรายงานเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการจัดการฐานข้อมูลมากขึ้น

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม