ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ ชุมชนตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณาจารย์ได้ร่วมกันจัดสร้างกระชังเลี้ยงปลาดุก และให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาในกระชังตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งนำปลาดุกมามอบให้กับประชาชนชุมชนตำบลราชคราม จำนวน 3 ครัวเรือน เพื่อเป็นการลดรายจ่ายและสร้างรายได้เสริมให้กับคนท้องถิ่น โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม