ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรมตกแต่ง” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น วิทยากรโดย นายวรพจน์ วรนุช นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ โดยมี ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31109 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม