ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล/รายงานผล โครการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการฯ (U2T) ครั้งที่ 5

เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 งานบริการวิชาการและฝึกอบรม จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล/รายงานผล โครการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการฯ (U2T) ครั้งที่ 5 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม