ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการทดสอบมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการทดสอบมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ด้วยระบบ Google Meet ณ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม