ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ EdPEx (Overall Questions)

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ EdPEx (Overall Questions) สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการอบรม โดยมี ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย ผศ.ดร.อัญชัญ ยุติธรรม นางสาวศิริวรรณ สุขแซว และนายเกรียงไกร แก้วหรอย เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ที่ปฏิบัตงานเกี่ยวข้องกับขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ยกระบบการศึกษาไทย และสถาบันการศึกษาให้สามารถใช้เป็นกรอบพัฒนาก้าวสู่สถาบันชั้นเลิศในระดับนานาชาติ โดยการแบ่งกลุ่มเพื่อประเมินตนเองตามหมวด 1-6 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม