ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเตรียมความพร้อมและกำหนดวันที่ตรวจการประเมินคุณภาพ

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ได้รับเกียรติจาก ผศ.นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดวันที่ตรวจการประเมินคุณภาพ และแจ้งผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน (1 สิงหาคม 2560 - 30 เมษายน 2561)

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม