ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ลงพื้นที่หมู่ 2 ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งมอบอุปกรณ์การเกษตรและพันธุ์พืช โดยมี คุณกิติภพ เพ็งคาสุคันโธ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 เป็นตัวแทนรับมอบและทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ร่วมกับครัวเรือนในชุมชนจำนวน 3 ครัวเรือน และ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี โกสิทธิ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปลูกผักสวนครัว

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม