ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นำโดย ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมด้วย ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1 (ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting) โดยมี ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์ชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้าจังหวัดอ่างทอง และแนะนำคณะกรรมการจากจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการผู้แทนมหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ร่วมรับฟังการนำเสนอการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาจังหวัดอ่างทองและปัญหาในพื้นที่ พร้อมแจ้งสถานที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าจังหวัดอ่างทอง ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม