ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอน เชิงบูรณาการกับการทำงาน ระหว่าง ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระหว่าง ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมด้วย นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ผอ.ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือฯ รวมทั้ง อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษารองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ทำหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและแสวงหาพันธมิตรร่วมในการพัฒนาศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ให้เป็นสถานที่เริ่มต้นในการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัด และเพื่อนำไปสู่หน้าที่ประการที่ 4 คือการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในเรื่องให้การศึกษาประวัติศาสตร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม