ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครบรอบ 116 ปี “ จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” 1 กรกฎาคม 2564 “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

วันนี้ 1 กรกฎาคม 2564 ในโอกาสครบรอบ 116 ปี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ได้ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ทั้ง 9 แห่ง บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์นักวิจัยดีเด่นเข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงความสำคัญของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และในโอกาสเดียวกันนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 17 ท่าน จาก 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยสูงที่สุด ประเภทได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ประเภทนักวิจัยโดดเด่นจากคณะ และประเภทมีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ (TCI 1) และระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี มอบรางวัล ตลอดจนได้จัดให้มีการบรรยายธรรม หัวข้อ "งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์" โดย พระมหาชาครินทร์ กิตฺติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม