ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

“โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก้ปัญหาความยากจน เพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ”

ระหว่างวันที่ 26- 27 และ 29 มิถุนายน 2564 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนิน “โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก้ปัญหาความยากจน เพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ” ณ บ้านสามตุ่ม ตำบล สามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้มีการส่งมอบ ดิน ปุ๋ย อุปกรณ์การเกษตร และพันธุ์พืชนานาชนิด สาธิตการทำแปลงเกษตร และทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ร่วมกับครัวเรือนในชุมชน จำนวน 3 ครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายของครัวเรือน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม