ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อสำเร็จการศึกษา” ประจำปี 2561 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีการจัดเสวนา ในหัวข้อ “เส้นทางสู่บัณฑิตใหม่ เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน” วิทยากรโดย อาจารย์สุนทรีย์ ชุ่มมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, ว่าที่ร้อยตรีทรงกลด พึ่งโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอาจารย์ ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีสากลผู้ดำเนินรายการโดย อาจารย์ณัฐพร นิรังสรรค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยมีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายพร้อมทั้งคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม