ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของสาขาวิชาศิลปะการแสดง

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของสาขาวิชาศิลปะการแสดง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ แวงวรรณจากวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรากร จันทนะสาโร จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และอาจารย์ ดร.ณัฏภรณ์ พูลภักดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นกรรมการทวนสอบ ร่วมกับอาจารย์ในสาขาวิชาศิลปะการแสดง โดยจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet ร่วมกับการ on site จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม