ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เทคนิคการสำรวจและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้นำเสนอกระบวนการจัดการความรู้ เรื่อง “เทคนิคการสำรวจและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดยมี ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน อ.ยุพิน พวกยะ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และอ.รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ เป็นคณะกรรมการดำเนินการสรรหา Best Practices ได้ตรวจเยี่ยมบอร์ดนิทรรศการ ณ สถาบันอยุธยาศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ การประเมินผลงานฯ และมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลงานระดับดีเด่น ระดับดี และระดับชมเชย ต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม